Шум

Вид на контрола:

Нови и в експлоатация обекти

Обхват на контрола по параметър:

1. Върхово звуково налягане
2. Дневно/седмично ниво на експозиция на шум (еквивалентно ниво)
3. Еквивалентно ниво

Методи и процедури:

Нормативен акт, стандарт, спецификация и/или вътрешна процедура :

БДС 15471 – Шум. Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни, обществени сгради и населени места.

БДС 11427:1983 – Акустика. Термини и определения

БДС ISO 1996-1:2005 – Акустика. Описание, измерване и оценяване на шума в околната среда. Част 1: Основни величини и процедури за оценяване.

БДС ISO 1999:2004 – Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и оценяване увреждането на слуха, причинено от шум

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. – за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. (ДВ бр. 95/2003) за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.

Наредба № 2 от 5 февруари 2007г. (ДВ бр. 15/2007) за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.

Наредба № 9 от 28 май 1994г. (ДВ бр. 46/1994) за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. ДВ бр. 40 от 18.04.2008 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Използвани технически средства:

съгласно PIC QA 2.7.8

Шумомер Chauvin Arnoux CDA 830