Микроклимат

Вид на контрола:

Нови и в експлоатация обекти

Обхват на контрола по параметър:

1. Температура на въздуха
2. Относителна влажност на въздуха
3. Скорост на движение на въздуха

Методи и процедури:

Нормативен акт, стандарт, спецификация и/или вътрешна процедура :

БДС 14776:1987 – Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване

БДС 16686:1987 – Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скорост на движение на въздуха в работните помещения на сградите

Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. (ДВ бр. 95/2003) за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

Използвани технически средства:

съгласно PIC QA 2.7.8

Измервателна система Metrix ASYC II CX 2000:

– Термометър Metrix CX T100 №378362ZAX

– Хидрометър Metrix CX H100 №378362ZAX

– Анемометър Metrix CX M100 №378362ZAX