Осветление

Вид на контрола:

Нови и в експлоатация обекти

Обхват на контрола по параметър:

1. Осветеност

Методи и процедури:

Нормативен акт, стандарт, спецификация и/или вътрешна процедура :

Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 г. (обн. ДВ бр.26 2008г.) за техническата експлоатация на енергообзавеждането

БДС EN 12464-1:2004 – Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

Наредба № 49 (ДВ бр. 7/1976) за изкуствено осветление на сградите.

Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. (ДВ бр. 95/2003) за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

Наредба № 2 от 5 февруари 2007г. (ДВ бр. 15/2007) за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

Наредба № 3 от 5 февруари 2007г. (ДВ бр. 15/2007) за здравните изисквания към детските градини

Наредба № 9 от 28 май 1994г. (ДВ бр. 46/1994) за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците

Използвани технически средства:

съгласно PIC QA 2.7.8

Измервателна система Metrix ASYC II CX 2000:

– Луксметър Metrix CXL 100 №378362ZAX