СТМ

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА (СТМ)

Една от основните дейност на фирмата е трудово медицинско обслужване, което включва дейности в съответствие с наредба № 3 от 25. 01. 2008 г.:

1.            Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

1.1. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.

1.2. Извършване на специализирани измервания на параметри електрическата мрежа и съоръжения, производствен микроклимат, шум, вибрации, изкуствено осветление, физиологични, психологични и ергономични изследвания и оценки на условията на труд на работните места.

1.3. Разработване на препоръки, относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

1.4. Разработване на препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита.

1.5. Разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване риска.

1.6. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.

2. Изработване на карти за оценка на условията на труд на работното място.

3. Определяне на периодичността, организиране и провеждане на задължителните медицински прегледи на работниците, съобразно степента на потенциалния здравен риск.

4. Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на: резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.

5. Оформяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите, съгласно чл. 11, ал. 10 от наредба № 3 от 25. 01. 2008 г. За условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

6. Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа.

7. Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или служителя при прекратяване на трудовите правоотношения.

8. Организиране и провеждане обучение на ръководния персонал, комитетите (групите) по условията на труд, на работници и служители, за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.

9. Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

10. Предоставяне информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.

11. Даване индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им при работа.