Съпротивление на електрическата изолация на трансформатори

Обект на контрола:

Силови трансформатори , Измервателни трансформатори

Вид на контрола:

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

Обхват на контрола по параметър:

1. Съпротивление на електрическата изолация

Методи и процедури:

Нормативен акт, стандарт, спецификация и/или вътрешна процедура :

Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 г. (обн. ДВ бр.26 2008г.) за техническата експлоатация на енергообзавеждането

Наредба №3 от 09.06.2004г. (обн. ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г.) изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

БДС 1986:1982 Кабели, проводници и шнурове. Метод за измерване на електрическото съпротивление на изолацията

Използвани технически средства:

съгласно PIC QA 2.7.8

METREL TeraOhm 5 kV MI 2077