Съпротивление на защитни заземителни инсталации

Обект на контрола:

Защитни заземителни инсталации

Вид на контрола:

Нови и в експлоатация обекти

Обхват на контрола по параметър:

1. Съпротивление на защитни заземителни инсталации

Методи и процедури като:

Нормативен акт, стандарт, спецификация и/или вътрешна процедура:

Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 г. (обн. ДВ бр.26 2008г.) за техническата експлоатация на енергообзавеждането

Наредба №3 от 09.06.2004г. (обн. ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г.) изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

БДС 14308 – Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V

БДС 16060:1984 Мълниезащита на сгради и съоръжения. Общи изисквания

Използвани технически средства:

съгласно PIC QA 2.7.8

METREL Eurotest 61557