Качествo на електрическата енергия

Обект на контрола:

Качествo на електрическата енергия

Вид на контрола:

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

Обхват на контрола по параметър:

1. Напрежение, ток, мощност, енергия;

2. Хармоници и хармоничен анализ;

3. Векторен анализ;

4. Регистриране и анализиране на преходни процеси;

5. Определяне на посоката на източника на смущения и нелинейност

Методи и процедури:

Нормативен акт, стандарт, спецификация и/или вътрешна процедура:

Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 г. (обн. ДВ бр.26 2008г.) за техническата експлоатация на енергообзавеждането

БДС EN 50160:2007 Характеристики на напрежението на електрическата енергия доставяна от обществените разпределителни електрически системи

СД CLC/TR 50422:2010 Ръководство за прилагане на EN 50160

Използвани технически средства:

съгласно PIC QA 2.7.8

METREL Power Quality Analyser MI 2192